Review/Recensie

Beauty tip: Misencil wimperextensions

Zowel in Nederlands als in Engels. For English version, you have to scroll all way down.

Heb je net als ik ook korte en weinig wimpers van jezelf en benijd je ook de vrouwen die prachtige lange en volumineuze wimpers van zichzelf hebben? Dan zijn wimperextensions bij uitstek de manier om mooie lange en volle wimpers te hebben. Mocht je erover denken om wimperextensions te laten zetten? Lees dan eerst mijn verhaal over mijn ervaring met wimperextensions in het algemeen en over Misencil wimperextensions.

Het begin van een lijmallergie

Toen ik voor het eerst wimperextensions liet doen was dat bij een net afgestudeerde schoonheidsspecialiste. Ik kreeg haar naam via een kennis die tevreden over haar was. Op diens aanraden maakte ik een afspraak met de net afgestudeerde schoonheidsspecialiste A. Zij had haar eigen werkruimte in een tuinhuisje bij haar ouders. Ik had een op een wimperextensions laten doen bij haar en de wimpers zagen er na afloop mooi uit. Later op de avond begonnen mijn ogen geïrriteerd te raken en rood uit te zien. Mijn ogen begonnen te tranen en dat duurde een half uur lang. De dag daarop begonnen mijn ogen paar keer op een dag te tranen en dat gebeurde op een gegeven moment elke dag. Ik bleek dus allergisch te reageren op de wimperextensions zelf maar ook van de lijm. Dit was mijn nare ervaring met de wimperextensions.

Russische 3 D wimpers

Na 2 jaar durfde ik weer aan om wimperextensions te laten zetten maar dit keer zou ik vragen of de wimperextensions en de lijm hypoallergeen waren. Ik wilde niet weer opnieuw ervaren zoals met de eerste keer. Het adresje van een andere schoonheidsspecialiste kreeg ik van een vriendin die goede ervaring met de wimperextensions van de schoonheidsspecialiste B heeft gehad. Dit keer was het geen wimper op wimperextension maar extreem lange en volle Russische 3 D wimpers. Ik vond ze prachtig en sexy uitzien. De wimperextensions voelden zwaar aan maar dat nam ik op de koop toe. Ik voelde me door de wimperextensions zelfverzekerd en sexy. Met deze wimperextensions had ik geen last van dagelijks betraande ogen. Na 2 weken plezier ermee te hebben gehad begonnen de wimperextensions op bepaalde plekken los te laten en te hangen. Dus moest ik de wimperextensions opnieuw laten vervangen.

Het uittrekken van wimperextensions was geen slimme zet

Na mijn tweede vervanging van wimperextensions besloot ik voor een feestje mijn make-up te laten doen. Ik had speciale shampoo voor wimperextensions maar ik kreeg de zwarte oogpotloodlijn boven mijn wimpers niet weg. Na paar dagen begonnen mijn ogen te irriteren door make up en de wimperextensions. Ze voelden niet meer fijn aan door de harde lijmstukjes. Uit frustratie begon ik ze een voor een uit te trekken. Geen slimme zet natuurlijk want ze zagen er heel beschadigd uit, zeer kort en er ontbraken wimpers.

Kennismaking met Miscensil wimperextensions

Toch wilde ik opnieuw wimperextensions laten zetten en maakte kennis met de Misencil wimperextensions. De wimperextensions voelden satijnachtig aan en totaal verschillend van de harde wimperextensions die ik gehad heb. De kwaliteit van Misencil wimperextensions schijnt wereldwijd de beste te zijn en dat is wat ik wil. Ik mocht mijn wimperextensions laten aanbrengen in de Misencil Academie in Rotterdam. Zij zijn de enige distributeur van Misencil producten. Daarnaast geven ze les aan Misencil Salons in hun Misencil academie. In het begin schrokken ze ervan hoe mijn conditie van mijn wimpers waren. Mijn wimpers waren heel erg beschadigd, kort, weinig en er ontbraken wimpers op bepaalde plekken. Ze besloten dat ik wimperextensions set kreeg voor beschadigde wimpers. Om mijn wimpers niet over te laten belasten wilde ze niet voor volle en lange wimperextensions gaan. Op plekken waar geen wimpers waren konden ze geen wimperextensions laten zetten. Ik heb ze verteld over mijn lijmallergie en ze gaven aan dat als je het eenmaal hebt dat het nooit meer weggaat. Ze gebruiken zelf hypoallergeen lijm dat medisch goedgekeurd is. Nadat dit alles met mij besproken was, kon de behandeling beginnen.

De behandeling

Eerst werden mijn wimpers ontvet met een speciale Misencil shampoo op basis van Zwitserse groene appelstamcellen technologie ook wel ‘Pomodermie’ genoemd. Deze nanotechnologie bevordert de groei van de celstructuur van zowel natuurlijke wimpers als de huid.  Nadat de wimpers ontvet en gedroogd zijn, werden de eyepads boven mijn oogleden en onder mijn wimpers gelegd. Daarna werden de wimpers een voor een aangebracht met wimperextensions. Gedeeltes waar geen wimpers zijn, kunnen ze niet aanbrengen met wimperextensions en ze gaan deze niet op de huid plakken. In de tussentijd kreeg ik ook een behandeling voor mijn lippen met het doel voor het verkrijgen van volume, hydraterend en verzorgend werking.

Zodra alle wimperextensions waren aangebracht, kreeg ik een anti age rimpel crème rond mijn ogen en werd het gemasseerd met een apparaatje zodat de anti age rimpel crème goed kon intrekken. Daarna kreeg ik een nanomist behandeling. Dit betekent dat ik mijn ogen dicht moest houden zodat er gesprayd kan worden op mijn wimpers om de lijmgeur te laten verdampen en eventuele irritatie te laten neutraliseren. Na paar minuten mocht ik mijn ogen open doen en het resultaat bekijken. Mijn wimpers zagen er niet vol uit maar wel lang en op bepaalde plekjes leeg. De wimperextensions kwamen natuurlijk over. Het was alsof ik geen wimperextensions had, zo licht voelden ze aan en dat vond ik prettig. Ik had geen last van betraande ogen en de dagen daarop ook niet. De behandeling voor mijn lippen heeft mijn lippen ook goed gedaan. Geen droge lippen meer. Wat ook fijn is dat de Misencil wimperlijm na 2 uur al opdroogt in plaats van na 2 dagen zoals dat geval is bij de andere schoonheidsspecialisten. En geen harde lijmstukjes.

Misencil wimperextensions is een aanrader. Probeer het ook maar uit en ervaar hoe ik het heb ervaren.

Meer info: https://www.misencilwimperextensions.nl/over-misencil-academie/

English version

Beauty tip: Misencil wimperextensions

Do you, just like me, have short and little eyelashes of yourself and do you envy the women who have beautiful long and voluminous eyelashes of themselves? Then eyelash extensions are pre-eminently the way to have beautiful long and full eyelashes. If you think about putting eyelash extensions? First read my story about my experience with eyelash extensions in general and about Misencil lashes.

The beginning of the eyelashes glue allergy

When I first had eyelash extensions done, it was with a newly graduated beautician. I got her name from a friend who was satisfied with her. On her recommendation I made an appointment with the recently graduated beautician A. She had her own workspace in a garden shed with her parents. I had her put one by one eyelash extensions on me and the eyelashes looked beautiful afterwards. Later in the evening my eyes started to get irritated and looked red. My eyes started to tear and that took half an hour. The next day my eyes started to tear several times a day and that happened a few times a day at some point. So I turned out to be allergic to the lashes themselves but also to the glue. This was my unpleasant experience with the eyelash extensions.

Russian 3 D eyelash extensions

After 2 years I felt the courage for having my eyelash extensions done again by the beautician B. Before i did that, i asked the beautician first if the eyelash extensions and the glue were hypoallergenic and she confirmed this. The address of this beautician I got from a friend who has had good experience with the eyelash extensions of the beautician B. This time it was not one by one extensions but extremely long and full Russian 3 D eyelashes. I thought they looked beautiful and sexy. The eyelash extensions felt heavy but I took that on the bargain. I felt confident and sexy through the lashes. With these eyelash extensions, I had no problems with daily tear eyes anymore. After 2 weeks of having had fun with it, the lashes in certain places started to let go and hang. So I had to replaced the eyelash extensions again.

To pull out my eyelash extensions was not a smart move

After my second replacement of eyelash extensions, I decided to have my make-up done for a party. After the party i had special shampoo for lashes but I did not get the black eye pencil line above my eyelashes removed. After a few days my eyes started to irritate because of the make-up and eyelash extensions. They no longer felt fine thanks to the hard glue pieces. Out of frustration I started to pull them out one by one. Not a smart move of course because they looked very damaged, short out and there were missing eyelashes.

Introduction of Misencil eyelash extensions

Yet I wanted to have lashes again and got introduced to Misencil eyelash extensions. The eyelash extensions felt satiny and completely different from the hard lashes that I had. The quality of Misencil eyelash extensions seems to be the best worldwide and that’s what I want. I was allowed to have my lashes in the Misencil Academy in Rotterdam. They are the sole distributor of Misencil products. In addition, they teach the owners of Misencil Salons. In the beginning they were shocked by my condition of my eyelashes. My eyelashes were very damaged, short, few and there were missing eyelashes in some part. It was decided that I got eyelash extensions for damaged eyelashes. In order not to let my eyelashes be loaded, she did not want to go for full and long eyelash extensions. In places where there were no eyelashes, they could not have put eyelash extensions. I told them about my glue allergy and they indicated that once you have it, it will never go away. They use hypoallergenic glue that is medically approved. After all this was discussed with me, the treatment could begin.

The treatment

First my eyelashes were degreased with a special Misencil shampoo based on Swiss green apple stem cell technology also called ‘Pomodermie’. This nanotechnology promotes the growth of the cell structure of both natural lashes and the skin. After the eyelashes were degreased and dried, the eyepads were placed above my eyelids and under my eyelashes. Then the eyelashes were applied one at a time with eyelash extensions. Parts that are not lashes can not be applied with eyelash extensions and they will not stick to the skin. In the meantime, I also received a treatment for my lips with the goal of gaining volume, hydrating and caring effect. Once all the lashes were applied, I got an anti age wrinkle cream around my eyes and it was massaged with a device so that the anti age wrinkle cream could withdraw properly. Then I got a nanomist treatment. This means that I had to keep my eyes closed so that my eyelashes could be sprayed to allow the glue to evaporate and neutralize any irritation. After a few minutes I was allowed to open my eyes and see the result. My eyelashes did not look full but long and empty at certain spots. The eyelash extensions were of course over. It was as if I had no eyelash extensions, they felt so light and I liked that. I did not suffer from tearful eyes and the days after that either. The treatment for my lips has also done my lips well. No more dry lips. What is also nice is that the Misencil lash glue after 2 hours already dries up instead of after 2 days as is the case with the other beauticians. And no hard glue pieces.

Misencil eyelash extensions is a must. Try it out and experience how I experienced it.

More info about Misencil: https://www.misencilwimperextensions.nl/over-misencil-academie/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: